LA NOVA CIRCULAR CONFIRMA EL BILINGÜISME I CONSOLIDA L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

El BOEN, Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, acaba de publicar la nova circular ministerial (n° 2017-072 del 12-4-2017) « relativa a l’ensenyament de les llengües i cultures regionals » a la qual treballaven des de fa setmanes el gabinet de la ministra i la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public. El text ve a confirmar la validesa dels dispositius d’ensenyament bilingüe amb paritat d’horari, de la maternal fins al batxillerat. A més, al col·legi, el nou marc reglamentari reitera els mínims de 3h setmanals de llengua i de DNL « en llengua regional » per arribar a la paritat, en el marc de la recent reforma. La circular consolida també l’ensenyament del bilingüisme i de la llengua regional, recolzant-se en la llei de 2013 que defineix que « l’ensenyament de llengües i cultures regionals – impartit al lllarg de tota l’escolaritat – és afavorit », segons els termes de l’article 40 (L. 312-10 del Codi de l’educació). L’APLEC, membre fondadora de la FLAREP, ha beneficiat del suport dels diputats Jacques Cresta i Pierre Ayalgas, així com del de la presidenta del Consell departamental i senadora Hermeline Malherbe, que han intervingut a prop del ministeri. L’APLEC demana avui a la Rectora d’Acadèmia Armande Le Pellec Muller, al DASEN (Director acadèmic dels Serveis de l’Education Nacional) Michel Rouquette i als principals de col·legis d’aplicar a la reentrada 2017 la reglamentació vigent en matèria de llengües regionals i de bilingüisme. En particular és indispensable de restablir el volum d’ensenyament de català en secció bilingüe (3h setmanals al mínim) i de DNL en català. La llei i la volontat del Ministeri són clares : cal « afavorir l’ensenyament de la llengua regional » desenvolupant-ne l’oferta (iniciació a la llengua i bilingüisme). Les famílies són encoratjades, a pertot arreu, a expressar la demanda d’ensenyament de català i de bilingüisme a prop de les escoles i dels col·legis, tot informant-ne l’APLEC que sostindrà les demandes a prop de les instàncies acadèmiques. Contacte : aplec@aplec.cat et 04 68 66 22 11.

Foto : La delegació de la FLAREP s’ha reunit amb el cap de gabinet del Ministeri per treballar la nova circular, el 20 de març a París. D’esquerra a dreta : Jean-Paul Couché (Flandre), Noëlle Sermondadaz (Savoie), Alà Baylac Ferrer (Catalogne, secrétaire), Yan Lespoux (Occitanie), Marc Bron (Savoie, trésorier). / La délégation de la FLAREP qui s’est rendue au MEN le 20 mars était composée de Jean-Paul Couché (Flandre), Noëlle Sermondadaz (Savoie), Alà Baylac Ferrer (Catalogne, secrétaire), Yan Lespoux (Occitanie), Marc Bron (Savoie, trésorier).

LA NOUVELLE CIRCULAIRE CONFIRME LE BILINGUISME ET CONSOLIDE L’ENSEIGNEMENT DE LANGUES RÉGIONALES

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Le BOEN, Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, vient de publier la nouvelle circulaire ministérielle (n° 2017-072 du 12-4-2017) relative à l’enseignement des langues et cultures régionales sur laquelle travaillaient depuis plusieurs semaines le cabinet de la ministre et la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public. Ce texte vient confirmer la validité des dispositifs d’enseignement bilingue à parité horaire, de la maternelle au baccalauréat. De plus, le nouveau cadre réglementaire réitère les minimums de 3h hebdomadaires de langue et de DNL en langue régionale pour atteindre la parité, au collège dans le cadre de la récente réforme. La circulaire consolide par ailleurs l’enseignement du bilinguisme et de la langue régionale en s’appuyant sur la loi de 2013 qui définit que « l’enseignement de langues et cultures régionales – dispensé tout au long de la scolarité – est favorisé », selon les termes de l’article 40 (L. 312-10 du Code de l’éducation). L’APLEC, membre fondatrice de la FLAREP, a bénéficié du soutien des députés Jacques Cresta et Pierre Ayalgas, ainsi que de la présidente du Conseil départemental et sénatrice Hermeline Malherbe, qui sont intervenus auprès du ministère. L’APLEC demande aujourd’hui à la Rectrice d’Académie Armande Le Pellec Muller, au DASEN (Directeur académique des Services de l’Éducation Nationale) Michel Rouquette et aux principaux de collèges d’appliquer dès la rentrée 2017 la réglementation en vigueur en matière de langues régionales et de bilinguisme. Il est en particulier indispensable de rétablir le volume d’enseignement de catalan en section bilingue (3h hebdomadaires minimum) et de DNL en catalan. La loi et la volonté du Ministère étant claires, il s’agit de « favoriser l’enseignement de la langue régionale » en en développant l’offre (initiation à la langue et bilinguisme). Les parents sont encouragés, partout, à exprimer leur demande d’enseignement de catalan et de bilinguisme auprès des écoles et des collèges, tout en en informant l’APLEC qui soutiendra les demandes auprès des instances académiques. Contact : aplec@aplec.cat et 04 68 66 22 11.