EL DRET A L’ENSENYAMENT BILINGÜE I DE CATALÀ A ESCOLES DE LES COMUNES VEÏNES

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Davant de la situació actual de dèficit d’oferta d’ensenyament bilingüe i de català, i per respondre a demandes de famílies que ens arriba regularment, l’APLEC confirma la possibilitat legal de seguir un ensenyament bilingüe i de català a escoles de comunes veïnes al seu domicili. La llei (2015-991 i Code de l’éducation article L.212-8) facilita la inscripció dels alumnes residents en una comuna on les escoles no proposen ensenyament de llengua regional, en una altra comuna que sí que dispensa aquest ensenyament.

Els pares i mares que se trobin en aqueixa situació –absència de català o de bilingüisme al seu municipi, canvi de domicili– poden sol·licitar la inscripció dels seus fills a una escola d’un municipi veí que proposa aquests ensenyaments, en la mesura de les places disponibles. L’APLEC recomana que adrecin una demanda formal al DASEN (Directeur académique des services de l’Éducation nationale, 45 avinguda Giraudoux – BP 71080 66103 Perpinyà cedex) i a la direcció de l’escola on preveuen d’inscriure els nins, així com mantenir informada l’APLEC que recolzarà la sol·licitud.

L’ensenyament bilingüe en català al primari és actualment obert a les comunes següents : Angostrina, Argelers, Cabestany, Ceret, El Pertús, El Soler, El Voló, Elna, Font-Romeu, Illa, La Guingueta, Perpinyà, Prada, Tuïr, Ribesaltes. Al col·legi i al liceu, el bilingüisme és proposat als municipis següents : Argelers, Cabestany, Ceret, El Soler, Elna, Illa, Perpinyà, Prada, Ribesaltes, Tuïr.

L’ensenyament en català a establiments privats és proposat a Sallagosa per l’Escola Jordi Pere Cerdà, i per la Bressola al Soler, Perpinyà, Nils, Prada, Sant Esteve. Contacte : aplec@aplec.cat.

La carte de l’enseignement bilingue en primaire. Source : Espace académique des langues régionales, http://disciplines.ac-montpellier.fr/catalan/ou-est-ensigne-le-catalan-s-ensenya-el-catala.

 

LE DROIT À L’ENSEIGNEMENT BILINGUE ET DE CATALAN À L’ÉCOLE D’UNE COMMUNE VOISINE

 

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Dans une situation de déficit d’offre d’enseignement bilingue et de catalan, et pour répondre à des demandes de familles qui nous arrivent régulièrement, l’APLEC confirme la possibilité légale de suivre un enseignement bilingue et de catalan dans les écoles de communes voisines à son domicile. La loi (2015-991 et Code de l’éducation article L.212-8) facilite l’inscription des élèves résidant dans une commune où les écoles ne proposent pas d’enseignement de langue régionale, dans une autre commune qui dispense cet enseignement.

Les parents qui se trouvent dans cette situation –absence de catalan ou de bilinguisme dans leur commune, ou changement de domicile– peuvent solliciter l’inscription de leurs enfants dans une école d’une commune voisine qui propose cet enseignement, dans la mesure des places disponibles. L’APLEC recommande qu’ils adressent une demande formelle au DASEN (Directeur académique des services de l’Éducation nationale, 45 avinguda Giraudoux – BP 71080 66103 Perpinyà cedex) et à la direction de l’écola où ils prévoient d’inscrire leurs enfants, ainsi que d’en informer l’APLEC qui rsoutiendra leur demande.

L’enseignement bilingue en catalan au primaire est actuellement proposé dans les communes suivantes : Angostrina, Argelers, Cabestany, Ceret, El Pertús, El Soler, El Voló, Elna, Font-Romeu, Illa, La Guingueta, Perpinyà, Prada, Tuïr, Ribesaltes. Au collège et au lycée, le bilinguisme est proposé à : Argelers, Cabestany, Ceret, El Soler, Elna, Illa, Perpinyà, Prada, Ribesaltes, Tuïr.

L’enseignement en catalan dans les établissements privés est proposé à Sallagosa par l’Escola Jordi Pere Cerdà, et par la Bressola al Soler, Perpinyà, Nils, Prada, Sant Esteve. Contacte : aplec@aplec.cat.