EL BILINGÜISME CATALÀ EN PERILL A DIVERSES ESCOLES DE CATALUNYA NORD

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Foto APLEC : Els nins i els pares de les classes bilingües volen mestres bilingües ! Parents et enfants des classes bilingues veulent des professeurs des écoles …bilingues !

L’APLEC ha estat alertada des de fa uns dies per pares d’alumnes inquiets per la continuïtat de l’ensenyament bilingüe en català a la reentrada 2017. En efecte, a causa de la manca de professors d’escoles bilingües, de llur afectació a postes monolingües en francès o d’una dolenta organisació, diverses escoles de Catalunya Nord (al menys 7 que proposen el bilingüisme, entre les quals Ribesaltes, el Voló, Arrels…) se trobaran a la reentrada sense el professor d’escola bilingüe indispensable als ensenyaments en català.

L’APLEC demana, amb els pares concernits, que totes les disposicions siguin preses el més aviat per garantir la continuïtat pedagògica de l’ensenyament bilingüe en català als alumnes d’aquestes fileres, continuïtat pedagògica de fet obligada per llei. És inadmissible que el bilingüisme que constitueix un avantatge per als nostres infants, un atot per llur futur professional sabotejat per un funcionament administratiu deficient. Recordem que en l’espai transfronterer on el català és cada cop més present, de transmetre la llengua a les noves generacions és un deure. A més el bilingüisme, pedagogia innovadora i performant no solament és plebiscitat pels pares però sobretot és organitzat de manera reglamentària per l’Educació Nacional !

Després de reduir els horaris al secundari, de refusar d’obrir l’ensenyament facultatiu als col·legis, el bilingüisme en català al primar és la propera víctima ? L’APLEC se reunirà properament amb els elegits catalans, i també amb els responsables del nou gabinet del Ministre d’Educació i no mancarà pas de denunciar aquests disfuncionaments incomprensibles i inacceptables. Contacte : aplec@aplec.cat

LE BILINGUISME CATALAN EN PRIMAIRE MENACÉ DANS PLUSIEURS ÉCOLES DU DÉPARTEMENT

 

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

L’APLEC a été alertée depuis quelques jours par des parents d’élèves inquiets de la continuité de l’enseignement bilingue en catalan à la rentrée 2017. En effet, à cause du manque de recrutement de professeurs d’écoles bilingues, de leur affectation sur des postes monolingues en français ou d’une mauvaise organisation, plusieurs écoles du département (au moins 7 qui proposent le bilinguisme, dont Rivesaltes, Le Boulou, Arrels…) se retrouveront à la rentrée sans le professeur d’école bilingue indispensable aux enseignements en catalan.

L’APLEC demande, avec les parents concernés, que toutes dispositions soient prises au plus tôt pour garantir la continuité pédagogique de l’enseignement bilingue en catalan aux élèves de ces filières, continuité pédagogique par ailleurs obligée par la loi. Il est inadmissible que le bilinguisme qui constitue un avantage pour nos enfants, un atout pour leur futur professionnel soit ainsi mis à mal par un fonctionnement administratif déficient. Rappelons que dans l’espace transfrontalier où le catalan est toujours plus présent, transmettre la langue aux nouvelles générations est un devoir. De plus, le bilinguisme, pédagogie innovante et performante, est non seulement plébiscité par les parents mais surtout organisé de manière réglementaire par l’Éducation Nationale !

Après les réductions d’horaires en secondaire, le refus d’ouvrir l’enseignement facultatif dans les collèges, le bilinguisme en catalan en primaire est-il la prochaine cible ? L’APLEC doit rencontrer prochainement les élus catalans, ainsi que les responsables du nouveau cabinet du Ministre de l’Éducation et ne manquera pas de dénoncer ces dysfonctionnements incompréhensibles et inacceptables. Contact : aplec@aplec.cat.