HA COMENÇAT LA PREPARACIÓ A L’AGREGACIÓ DE CATALÀ

Aquesta setmana ha començat la preparació a l’agregació de català posat en plaça per l’IFCT a la Universitat de Perpinyà amb els temes del programa relacionats amb el modernisme, amb les intervencions de la professora de literatura Irene Muñoz.

Tots els candidats inscrits al concurs o les persones interessades per la preparació de les proves s’han d’inscriure el més ràpidament per poder seguir les classes (presencials o a distància).

Contacte i informacions al secretariat de l’IFCT : ifct@univ-perp.fr o 04 68 66 22 10.

Les intervencions previstes fins a la data de les proves en la preparació a l’agregació de català tractaran dels punts del programa : el modernisme, Solitud de Víctor Català, El navegant de Joan Lluís Lluís, la poesia de Joan Maragall, El llibre de meravelles de Ramon Llull, les llengües regionals i la Revolució francesa, així com de la metodologia de la composició.

A difondre sense moderació.

COMENCEN ELS CURSOS D’ESTUDIS CATALANS I LES REUNIONS D’INFORMACIÓ A LA UNIVERSITAT

L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) comunica:
Els cursos de la Llicenciatura d’Estudis Catalans i del màster MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation que prepara al professorat i al CAPES de català) comencen la setmana del 10 de setembre. L’acolliment dels estudiants és previst la premera setmana de setembre. Les reunions d’informació tindran lloc segons el calendari següent : dimarts 4 de setembre a 14h, estudiants de màster MEEF Català Secundari, dimecres 5 de setembre a 9h, estudiants de 1r any de Llicenciatura (L1), dijous 6 de setembre a 15h30, estudiants de L2, L3.
Les inscripcions mentrestant són obertes a l’escolaritat central i se continuaran de fer fins al mes d’octubre. Totes les persones interessades per aprofundir el seu coneixement de la llengua catalana, de la societat i de la cultura dels Països Catalans, així com per les qüestions relatives a les relacions transfrontereres en general (particularment d’actualitat els darrers temps amb el procés d’autodeterminació de Catalunya Sud) se poden informar de les modalitats d’inscripció a un dels diplomes dels Estudis Catalans (llicència, màsters, màsters MEEF, Certificats de Llengua Catalana) a prop del secretariat de l’IFCT, l’Institut Franco-Català Transfronterer : ifct@univ-perp.fr i al 04 68 66 22 10. L’an passat, uns 189 étudiants van seguir una de les formacions dels diplomes de català de la Universitat de Perpinyà.

Informació sobre la llicenciatura:

Díptic en català

Díptic en francès

Primera sessió de l’agregació de català en 2019

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica : L’APLEC se felicita de la creació de l’agregació de les llengües de França i anuncia que s’acaba de publicar el programa de les proves de català (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-second-degre-session-2019.html). El concurs proposarà una plaça per la sessió 2019 (al mateix temps que la llengua basca, i després que en 2018, el concurs hagi proposat una plaça pel bretó, el cors i l’occità. Una agregació de català permet (per fi !) que els professors de secundari puguin – com els seus col·legues de les altres disciplines – preveure una progressió de llur carrera. També deixa la perspectiva que se creï la funció d’inspector de llengües dites regionals (que per ara no existeix).

L’IFCT – els Estudis Catalans de la Universitat – preveuen d’obrir a la reentrada de setembre 2018 (i tan bon punt rebi confirmació del suport financer de les institucions locals…) una preparació al concurs. Els futurs candidats han de contactar l’IFCT (ifct@univ-perp.fr) per rebre les informacions al respecte.

L’APLEC dona tanmateix suport a les associacions de defensa de les llengües i al Consell nacional de les universitatss (CNU secció 73 de les llengües regionals) que demanen al ministeri que el concurs pugui ser obert cada any per totes les llengües. Contacte i informacions : www.aplec.cat.

Première session de l’agrégation de catalan en 2019

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica : L’APLEC se félicite de la création de l’agrégation des langues de France et annonce que vient d’être publié le programme des épreuves de catalan (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-second-degre-session-2019.html). Le concours proposera un poste pour la session 2019 (de même que pour la langue basque, et après qu’en 2018, le concours ait proposé un poste pour le breton, un pour le corse et un pour l’occitan. Une agrégation de catalan permet (enfin !) que les professeurs du secondaire puissent – comme leurs collègues des autres disciplines –prévoir une progression de carrière. Elle ouvre oussi la perspective que soit créée la fonction d’inspecteur de langues dites régionales (qui aujourd’hui n’existe pas).

L’IFCT – les Études Catalanes à l’Université – prévoit d’ouvrir à la rentrée de septembre 2018 (et dès qu’il recevra confirmation du soutien financier des institutions locales…) une préparation au concours. Les futurs candidats doivent contacter l’IFCT (ifct@univ-perp.fr) pour recevoir les informations correspondantes.

L’APLEC cependant apporte son soutien aux associations de défense des langues et au Conseil national des universités (CNU section 73 des langues régionales) qui demandent au ministère que le concours puisse ouvrir chaque année pour toutes les langues. Contacte i informacions : www.aplec.cat.