OBERTURA DELS QUADERNS DE GREUGES DE LA LLENGÜA CATALANA

Quaderns de greuges a completar en línia / Cahiers de doléances à compléter en ligne

A l’ocasió de la consulta ciutadana llançada a tot el país, els Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, en partenariat amb l’APLEC obren a tots els ciutadans preocupats pel futur de la llengua catalana un Quadern de greuges destinat a recollir les remarques i propostes susceptibles de millorar la situació de la llengua catalana i del seu ensenyament a Catalunya Nord. L’IFCT i la Universitat de Perpinyà són implicats en la futura Oficina pública de la llengua catalana i llancen amb aqueixa operació una primera tasca d’anàlisi i de treball constructiu per la posada en marxa d’una política lingüística pel català. L’acció pretén també participar a la concertació ciutadana en curs i contribuir a una millora de la pràctica democràtica. L’APLEC té per a objectiu el desenvolupament de l’ensenyament del català i en català sota sotes les les seues formes. S’associa a la iniciativa de l’IFCT per organitzar l’operació dels Quaderns de greuges de la llengua catalana. Els Quaderns són disponibles del 16 al 31 de gener 2019 a la Casa dels Països Catalans (IFCT – Universitat) i en línia a : www.aplec.cat. La recollida serà conclosa per un debat. Les informacions dels Quaderns i els propòsits recollits durant el debat seran comunicats a la comissió del « Gran debat », a la prefectura i al govern. Les contribucions se poden fer a títol individual o en nom d’entitats. Poden anar acompanyades del nom, adreça, telèfon i mail.

(Version française ↓)

À l’occasion de la consultation citoyenne lancée dans tout le pays, les Études Catalanes de l’Université de Perpignan, en partenariat avec l’APLEC, ouvrent à tous les citoyens soucieux de l’avenir de la langue catalane un Cahier de doléances visant à recueillir des remarques et des propositions susceptibles d’améliorer la situation de la langue catalane et de son enseignement en Catalogne Nord. L’IFCT et l’Université de Perpignan sont partie prenante du futur Office public de la langue catalane et lancent avec cette démarche une première tâche d’analyse et de travail constructif pour la mise en œuvre d’une politique linguistique pour le catalan. L’action vise aussi à participer à la concertation citoyenne en cours et à contribuer à une amélioration des pratiques démocratiques. L’APLEC a pour objet le développement de l’enseignement du catalan et en catalan sous toutes ses formes. Elle s’associe à l’initiative de l’IFCT pour organiser l’opération des Cahiers de doléances de la langue catalane. LesCahiers sont disponibles du 16 au 31 janvier 2019 à la Casa dels Països Catalans (IFCT – Université) et en ligne sur: www.aplec.cat. À l’issue du recueil des commentaires, aura lieu un débat. Les informations des Cahiers et les propos recueillis au cours du débat seront communiqués au comité de « Grand débat », à la préfecture et au gouvernement. Les contributions peuvent être faites à titre individuel ou au nom d’une entité. Elles peuvent être accompagnées du nom, adresse, téléphone et mail.