LA NOVA CIRCULAR CONFIRMA EL BILINGÜISME I CONSOLIDA L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

El BOEN, Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, acaba de publicar la nova circular ministerial (n° 2017-072 del 12-4-2017) « relativa a l’ensenyament de les llengües i cultures regionals » a la qual treballaven des de fa setmanes el gabinet de la ministra i la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public. El text ve a confirmar la validesa dels dispositius d’ensenyament bilingüe amb paritat d’horari, de la maternal fins al batxillerat. A més, al col·legi, el nou marc reglamentari reitera els mínims de 3h setmanals de llengua i de DNL « en llengua regional » per arribar a la paritat, en el marc de la recent reforma. La circular consolida també l’ensenyament del bilingüisme i de la llengua regional, recolzant-se en la llei de 2013 que defineix que « l’ensenyament de llengües i cultures regionals – impartit al lllarg de tota l’escolaritat – és afavorit », segons els termes de l’article 40 (L. 312-10 del Codi de l’educació). L’APLEC, membre fondadora de la FLAREP, ha beneficiat del suport dels diputats Jacques Cresta i Pierre Ayalgas, així com del de la presidenta del Consell departamental i senadora Hermeline Malherbe, que han intervingut a prop del ministeri. L’APLEC demana avui a la Rectora d’Acadèmia Armande Le Pellec Muller, al DASEN (Director acadèmic dels Serveis de l’Education Nacional) Michel Rouquette i als principals de col·legis d’aplicar a la reentrada 2017 la reglamentació vigent en matèria de llengües regionals i de bilingüisme. En particular és indispensable de restablir el volum d’ensenyament de català en secció bilingüe (3h setmanals al mínim) i de DNL en català. La llei i la volontat del Ministeri són clares : cal « afavorir l’ensenyament de la llengua regional » desenvolupant-ne l’oferta (iniciació a la llengua i bilingüisme). Les famílies són encoratjades, a pertot arreu, a expressar la demanda d’ensenyament de català i de bilingüisme a prop de les escoles i dels col·legis, tot informant-ne l’APLEC que sostindrà les demandes a prop de les instàncies acadèmiques. Contacte : aplec@aplec.cat et 04 68 66 22 11.

Foto : La delegació de la FLAREP s’ha reunit amb el cap de gabinet del Ministeri per treballar la nova circular, el 20 de març a París. D’esquerra a dreta : Jean-Paul Couché (Flandre), Noëlle Sermondadaz (Savoie), Alà Baylac Ferrer (Catalogne, secrétaire), Yan Lespoux (Occitanie), Marc Bron (Savoie, trésorier). / La délégation de la FLAREP qui s’est rendue au MEN le 20 mars était composée de Jean-Paul Couché (Flandre), Noëlle Sermondadaz (Savoie), Alà Baylac Ferrer (Catalogne, secrétaire), Yan Lespoux (Occitanie), Marc Bron (Savoie, trésorier). Continua llegint «LA NOVA CIRCULAR CONFIRMA EL BILINGÜISME I CONSOLIDA L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES REGIONALS»

La FLAREP demande au Ministère la consolidation du cadre réglementaire de l’enseignement bilingue

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Photo : La délégation de la FLAREP qui s’est rendue au MEN était composée d’Alà Baylac Ferrer (Catalogne, secrétaire), de Marc Bron (Savoie, trésorier), Jean-Paul Couché (Flandre), Yan Lespoux (Occitanie), Noëlle Sermondadaz (Savoie).

Lors d’une réunion tenue le 20 mars dernier à Paris entre la FLAREP (en représentation des langues d’Alsace, de Bretagne, de Catalogne, de Flandre, d’Occitanie, du Pays Basque, de Savoie et des créoles) et le directeur de cabinet de la ministre, demande a été faite de consolider le cadre réglementaire de l’enseignement des langues régionales et du bilinguisme en langue régionale, actuellement remis en cause localement par des interprétations arbitraires qui revoient à la baisse les dispositions prévues, au prétexte de la réforme du collège. À titre d’exemple, le volume d’enseignement du catalan dans les sections bilingues en collège a enregistré une baisse moyenne de 20 % en 2016-2017 alors même que le Ministère ouvre de nouveaux postes au CAPES de catalan et que les textes en vigueur maintiennent explicitement les volumes horaires minimum (3h hebdomadaires).

Les services de la DGESCO (Direction générale de l’enseignement scolaire) et les associations de la FLAREP travaillent à la possibilité de publier un nouveau texte réglementaire dans les semaines qui viennent. L’objectif pour les associations et pour le Ministère est de réaffirmer les principes réglementaires de 2001 et de mettre en place les conditions d’un cadre stabilisé et cohérent visant à ouvrir une nouvelle étape de développement et de normalisation de l’enseignement des langues régionales et du bilinguisme.

La FLAREP a également réitéré la demande de reconnaissance formelle du flamand et du franco-provençal par le Ministère de l’Éducation qui, de manière inexplicable, ne les acceptent toujours pas comme langues régionales dans l’enseignement en France. Plus de précisions : www.flarep.com.