Primera sessió de l’agregació de català en 2019

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica : L’APLEC se felicita de la creació de l’agregació de les llengües de França i anuncia que s’acaba de publicar el programa de les proves de català (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-second-degre-session-2019.html). El concurs proposarà una plaça per la sessió 2019 (al mateix temps que la llengua basca, i després que en 2018, el concurs hagi proposat una plaça pel bretó, el cors i l’occità. Una agregació de català permet (per fi !) que els professors de secundari puguin – com els seus col·legues de les altres disciplines – preveure una progressió de llur carrera. També deixa la perspectiva que se creï la funció d’inspector de llengües dites regionals (que per ara no existeix).

L’IFCT – els Estudis Catalans de la Universitat – preveuen d’obrir a la reentrada de setembre 2018 (i tan bon punt rebi confirmació del suport financer de les institucions locals…) una preparació al concurs. Els futurs candidats han de contactar l’IFCT (ifct@univ-perp.fr) per rebre les informacions al respecte.

L’APLEC dona tanmateix suport a les associacions de defensa de les llengües i al Consell nacional de les universitatss (CNU secció 73 de les llengües regionals) que demanen al ministeri que el concurs pugui ser obert cada any per totes les llengües. Contacte i informacions : www.aplec.cat.

Première session de l’agrégation de catalan en 2019

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica : L’APLEC se félicite de la création de l’agrégation des langues de France et annonce que vient d’être publié le programme des épreuves de catalan (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-second-degre-session-2019.html). Le concours proposera un poste pour la session 2019 (de même que pour la langue basque, et après qu’en 2018, le concours ait proposé un poste pour le breton, un pour le corse et un pour l’occitan. Une agrégation de catalan permet (enfin !) que les professeurs du secondaire puissent – comme leurs collègues des autres disciplines –prévoir une progression de carrière. Elle ouvre oussi la perspective que soit créée la fonction d’inspecteur de langues dites régionales (qui aujourd’hui n’existe pas).

L’IFCT – les Études Catalanes à l’Université – prévoit d’ouvrir à la rentrée de septembre 2018 (et dès qu’il recevra confirmation du soutien financier des institutions locales…) une préparation au concours. Les futurs candidats doivent contacter l’IFCT (ifct@univ-perp.fr) pour recevoir les informations correspondantes.

L’APLEC cependant apporte son soutien aux associations de défense des langues et au Conseil national des universités (CNU section 73 des langues régionales) qui demandent au ministère que le concours puisse ouvrir chaque année pour toutes les langues. Contacte i informacions : www.aplec.cat.