L’APLEC CONDEMNA ELS ATACS A LA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA SUD

 

 

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Davant l’evolució dels esdeveniments a Catalogne Sud, l’APLEC expressa la seua condemna dels atacs als principis elementals de la democràcia i dels drets humans, aqueixes darreres setmanes per part de les autoritats espanyoles. Fidel als valors republicans, a la imparcialitat de la justícia i de l’escola, l’APLEC demana l’alliberament dels deu presoners polítics catalans, la fi de l’estat d’excepció a Catalunya Sud, el respecte de les institucions legalment elegides.

Per altre band els ensenyants i pares d’alumnes de l’APLEC condemnen amb força els propòsits difamatoris en contra del sistema educatiu de la Generalitat per part de polítics o de mèdies ignorants o partidistes. L’escola catalana des de fa més de 30 anys és un model d’acollida, d’integració, d’igualitarisme i de cohesió social i lingüística. Els qui la tillen d’instrument de propaganda delaten la seua mala fe intel·lectual, la seua irresponsabilitat i la seua volontat de destruir la principal eina de convivència pacífica de la societat catalana i de progrés social de les poblacions vingudes de l’exterior.

L’APLEC demana als elegits nordcatalans de transmetre a les autoritats franceses la seua inquietud de veure degradar-se cada dia més a l’Estat espanyol la llibertat d’expressió i la democràcia, i els demana d’intervenir a prop del govern espanyol perquè alliberi els presoners catalans i enceti un reglament pacífic i dialogat de la qüestió política plantejada per la societat de Catalunya Sud.

L’APLEC CONDAMNE LES ATTAQUES À LA DÉMOCRATIE EN CATALOGNE SUD

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Devant la tournure prise par les évènements en Catalogne Sud, l’APLEC ne peut qu’exprimer sa condamnation des attaques aux principes élémentaires de la démocratie et des droits de l’Homme, menées ces dernières semaines par les autorités espagnoles. Fidèle aux valeurs républicaines, à l’impartialité de la justice et de l’école, l’APLEC demande la libération des dix prisonniers politiques catalans, la fin de l’état d’exception en Catalogne Sud, le respect des institutions légalement élues.

Par ailleurs les enseignants et parents d’élèves de l’APLEC condamnent avec force les propos diffamatoires tenus à l’encontre du système éducatif de la Generalitat par des politiques ou de médias ignorants ou partisans. L’école catalane est depuis plus de 30 ans un modèle d’accueil, d’intégration, d’égalitarisme et de cohésion sociale et linguistique. L’assimiler à un instrument de propagande relève de la malhonnêteté intellectuelle, de l’irresponsabilité et de la volonté de détruire le principal outil de coexistence pacifique de la société catalane et de progrès social des populations venues de l’extérieur.

L’APLEC demande aux élus nord-catalans de transmettre aux autorités françaises leur inquiétude de voir se dégrader de jour en jour en Espagne la liberté d’expression et la démocratie, et leur demande d’intercéder auprès des gouvernants espagnols pour la libération des prisonniers catalans et pour un règlement pacifique et dialogué de la question politique posée par la société de Catalogne Sud.