BON ANY DE L’APLEC AMB MÉS CATALÀ ALS COL·LEGIS !

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, desitja un « molt bon any 2017 » a tots els que són concernits per l’ensenyament de la llengua catalana i particularment a tots els alumnes, pares i professors del secundari en aquest primer any de la reforma del col·legi. L’APLEC segueix, en 2017, els recursos als tribunals contra les reduccions d’hores de català i per al respecte de l’aplicació dels textos reglamentaris al col·legi. És sempre incomprensible i, és clar, inacceptable que el català en secció bilingüe sigui reduït a 2h setmanals i que l’opció català no sigui pas proposada a partir de la 6a malgrat la demanda dels pares. Massa col·legis de Catalunya Nord no proposen el català (Pià, Saint-Exupéry, Pons, Camus, Macé, Sévigné, Sant Cebrià, Estagell) quan les col·lectivitats (amb l’APLEC) malden per satisfer la demanda de català al primari i que el Ministeri obre nous postes al CAPES cada any. L’APLEC torna doncs a demanar a la rectora Armande Le Pellec Muller, al moment en què els establiments preparen la reentrada 2017, de garantir l’aplicació de la reglamentació en vigor : 3h de català en secció bilingüe i obertura, a tots els col·legis, de l’opció català en 6a. Paral·lelament, amb la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public, la Ministra ha estat sol·licitada (una cita és demanada) per tal de recordar el marc legal : la llei Peillon prescriu explícitament que l’ensenyament de les llengües regionals « est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » i que « les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales ». L’objectiu de l’APLEC (aviat de l’Ofici per la llengua catalana), és de garantir la igualtat d’accés de tots els alumnes a l’ensenyament del català, en generalitzant la seua iniciació i desenvolupant l’ensenyament bilingüe, com ja s’aplica al País Basc, a Còrsega i a Alsàcia. Contactes i informacions : 04 68 66 22 11 i aplec@aplec.cat.

BON ANY DE L’APLEC ET PLUS DE CATALAN AU COLLÈGE !

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, souhaite un « molt bon any 2017 » à tous ceux qui sont concernés par l’enseignement de la langue catalane et en particulier à tous les élèves, les parents et les professeurs du secondaire en cette première année de la réforme du collège. L’APLEC poursuit, en 2017, ses recours devant les tribunaux contre les réductions de volumes horaires en catalan et pour le respect de l’application des textes règlementaires en collège. Il est toujours incompréhensible et bien entendu inacceptable que le catalan en section bilingue soit réduit à 2h hebdomadaires et que l’option catalan ne soit pas proposée à partir de la 6ème malgré la demande des parents. Trop de collèges du département ne proposent pas le catalan (Pià, Saint-Exupéry, Pons, Camus, Sévigné, Macé, Saint Cyprien) alors même que les collectivités (avec l’APLEC) s’attachent à satisfaire la demande de catalan en primaire et que le Ministère ouvre de nouveaux postes au CAPES chaque année. L’APLEC redemande donc à la rectrice Armande Le Pellec Muller, au moment où les établissements préparent la rentrée 2017, de garantir l’application de la réglementation en vigueur : 3h de catalan en section bilingue et ouverture, partout, de l’option catalan en 6ème. Parallèlement, avec la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public, la Ministre a été sollicitée (et rendez-vous a été demandé) afin de rappeler le cadre légal : la loi Peillon prescrit explicitement que l’enseignement des langues régionales « est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » et que « les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales ». L’objectif de l’APLEC (bientôt de l’Office pour la langue catalane) est de garantir l’égalité d’accès de tous les élèves à l’enseignement du catalan, en généralisant son initiation et en développant l’enseignement bilingue, suivant ce qui s’applique déjà au Pays Basque, en Corse et en Alsace. Contacts et informations : 04 68 66 22 11 et aplec@aplec.cat.