APPEL à MANIFESTER pour l’OPLC

L’APLEC demande rendez-vous au préfet et appelle à un rassemblement pour l’OPLC

Vendredi 22 février à 17h30 devant la préfecture

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC, a réitéré cette semaine sa demande de pouvoir rencontrer le préfet pour avoir des informations concernant l’Office Public de la Langue Catalane, dont la création est bloquée depuis maintenant plus d’un an par l’État, alors que les collectivités locales, les associations l’université ont toutes approuvé les statuts qui n’attendent que le feu vert des ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale.

Sans aucune information depuis décembre 2017, l’APLEC prend l’initiative de demander formellement au représentant de l’État dans le département de faire un point de la situation. Pour appuyer cette demande et dans l’espoir d’avoir enfin une réponse, l’APLEC appelle toutes les personnes concernées, et en premier lieux les élus et représentants des collectivités et associations au sein de l’OPLC, à se rassembler ce vendredi 22 février à 17h30 devant la préfecture. L’objectif de ce premier rassemblement est de soutenir la création de l’OPLC ; le mot d’ordre est : « VOLEM L’OPLC ». Contactes i informacions : www.aplec.cataplec@aplec.cat.

L’APLEC demana cita a prefecte i crida a una manifestació a favor de l’OPLC

Divendres 22 de febrer a 17h0 davant la prefectura

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC, a reiterat aqueixa setmana la seua demanda de poder reunir-se amb el prefecte per obtenir informacions de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, que té la seua creació bloquejada des fa més d’un any per l’Estat, quan les col·lectivitats locals, les associacionsn la universitat totes ja han aprovat els estatuts que solament esperen el vistiplau dels ministeris de Cultura i d’Educació.

Sense cap informació des del desembre 2017, l’APLEC pren la iniciativa de demanar formalment a representant de l’Estat al departament de fer un punt de la situació. Per sostenir aqueixa demanda i a l’espera d’obtenir per fi una resposta, l’APLEC crida totes les persones concernides, i en primer lloc els elegits i representants de les col·lectivitats i associacions al si de l’OPLC, a reunir-se aquest divendres 22 de febrer a 17h30 davant la prefectura. L’objectiu d’aquesta primera manifestació és de sostenir la creació de l’OPLC ; el mot d’ordre és : « VOLEM L’OPLC ». Contactes i informacions : www.aplec.cataplec@aplec.cat.